Wet Inburgering

Welke veranderingen staan er op stapel?

Wanneer mensen van buiten Nederland zich hier willen vestigen dan dienen zij in te burgeren. De regie op de inburgering ligt vooralsnog bij de nieuwkomer zelf. Deze krijgt hiervoor ook een budget beschikbaar via DUO. Gemeenten begeleiden de nieuwkomer hierbij. Onder andere door de maatschappelijke begeleiding te regelen en allerlei zaken op het gebied van inkomen, toeslagen en voorzieningen. Per 1-7-2021 gaat er het een ander veranderen. Dan gaat namelijk de nieuwe Wet Inburgering in. Wat gaat er veranderen?

 • Gemeenten krijgen de regie over de inburgering. Samen met de nieuwkomer gaan zij hier invulling aan geven.
 • Nieuwkomers gaan de taal op een zo hoog mogelijk, maar haalbaar niveau leren.
 • Inburgering vindt straks meer plaats in de praktijk door ontmoetingen met Nederlanders en door het opdoen van werkervaring.
 • Iedere nieuwkomer krijgt een brede intake. Hierin komen in ieder geval de volgende aandachtsgebieden aan de orde:
-Leerbaarheid -Werknemersvaardigheden -Digitale vaardigheden
-Opleiding -Taalniveau -Gezinssituatie
-Werkervaring en/of vrijwilligerswerk -Motivatie/interesses -Fysieke gezondheid
-Praktische competenties -Mate van zelfredzaamheid -Mentale gezondheid
-Sociaal netwerk    
     
 • Op basis van de brede intake en de aandachtsgebieden wordt er een Persoonlijk Inburgerings- en Participatieplan (kortweg PIP genoemd) opgesteld. In dit plan worden doelen gesteld en acties opgenomen die leiden naar zelfredzaamheid en integratie van de nieuwkomer.

Check de meerwaarde van deze tool met 5 vragen

De volgende vragen kunnen u helpen om te bepalen of het interessant is om alvast in de geest van de nieuwe Wet inburgering aan de slag te gaan. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Wilt u helder krijgen wat nieuwe Wet inburgering voor uw organisatie betekent?
2. Wilt u weten wat het betekent om een PIP te maken?
3. Wilt u de dienstverlening richting vergunningverleners op orde brengen?
4. Wilt u weten hoe u de samenwerking tussen ketenpartners kunt verbeteren in relatie tot de doelgroep vergunninghouders?
5. Wilt u weten hoe u de casusregie voor vergunninghouders kunt organiseren?
Bekijk de uitslag

U geeft op alle vragen als antwoord 'ja'. Dit betekent dat de tools voor u interessant zijn. Wij adviseren u om er alvast mee aan de slag te gaan. 

U geeft op meerdere vragen als antwoord ‘ja’. Wij adviseren u de mogelijkheden van de downloads te bekijken.

U geeft meerdere vragen als antwoord 'nee'. Dit betekent dat u nog niet actief bezig bent om u voor te bereiden op de nieuwe Wet inburgering. Deze gaat 1-7-2021 van start. Wellicht dat onze downloads u in de toekomst kunnen helpen. 

Wat betekenen de veranderingen voor gemeenten?

Voor gemeenten betekent de nieuwe Wet Inburgering dat de uitvoering van de volgende taken moet worden georganiseerd:

 1. De gemeente krijgt de regie en koopt hiervoor inburgeringsdiensten in bij onder andere scholen.
 2. De nieuwkomer gaat direct met inburgering aan de slag.
 3. Er komt meer nadruk op ‘werk’ in combinatie met taalontwikkeling.
 4. De gemeente maakt samen met de nieuwkomers een Persoonlijk Inburgerings- en Participatieplan. Ten behoeve van dit plan wordt een brede intake gehouden met nieuwkomers.
 5. Een PIP wordt gedurende 3 jaar gemonitord. Gedurende deze periode krijgt de nieuwkomer actieve begeleiding van de gemeente.
 6. Gemeenten gaan ook met zogenaamde ’oudkomers’ aan de slag.

Voor welke organisaties interessant

Deze tools zijn interessant voor medewerkers van gemeenten (of samenwerkingsverbanden van gemeenten) die aan de slag zijn met de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering die per 1 juli 2021 van kracht wordt.

Wachten of alvast aan de slag?

Ook al gaat de nieuwe Wet inburgering pas 1-7-2021 van kracht dan nog kan het interessant zijn voor u om er alvast op de anticiperen. Om te bepalen of dit voor u interessant is, kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:

 1. Wilt u helder krijgen wat nieuwe Wet inburgering voor uw organisatie betekent?
 2. Wilt u weten wat het betekent om een PIP te maken?
 3. Wilt u weten wat een brede intake en een PIP betekent voor de samenwerking van ketenpartners?
 4. Hoe kunt u het adagium ‘1 gezin, 1 plan en 1 regisseur’ voor de nieuwkomer in de praktijk brengen?
 5. Wilt u weten hoe u de casusregie voor vergunninghouders kunt organiseren?

Als u besluit om alvast aan de slag te gaan dan hebben we een aantal tools voor u gereed gezet. Deze tools zijn interessant voor medewerkers van gemeenten en ketenpartijen die een rol hebben in de ondersteuning en begeleiding van nieuwkomers. Overigens kunnen de tools ook worden ingezet voor mensen die al langer in Nederland verblijven.

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

We hebben deze tools, met toestemming van de WSD-Groep, voor u klaargezet. Onder leiding van de WSD-Groep worden momenteel twee landelijke pilots uitgewerkt. Het betreft de pilot ‘Brede Intake en PIP’ en de pilot ‘Z-route’.

Wie gingen u voor?

De gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Best, Boxtel, Oirschot en St. Michielsgestel ontwikkelden samen met de WSD-Groep uit Boxtel en Arena Consulting een aantal tools in de geest van de nieuwe Wet Inburgering. Deze gemeenten hebben hier al ervaring mee opgedaan. Het betreft de volgende tools:

 • Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Het is als ware de voorloper van een PIP. Kenmerken van het POP zijn:
 1. De nieuwkomer en een daarvoor aangestelde POP-consulent maken samen het POP.
 2. Een POP raakt alle onderdelen van het sociaal domein. De volgende onderwerpen komen aan de orde in het POP: Inburgering, Taal, Educatie, Werk, Inkomen, Meedoen, Gezondheid.
 3. In het POP worden doelen afgesproken en acties.
 4. De nieuwkomer wordt op basis van het plan gestimuleerd om zelf acties in gang te zetten in samenspraak met ketenpartners.
 5. De POP-consulent bewaakt samen met de nieuwkomer de voortgang.
 6.  Ketenpartners en consulent bewaken samen met de vergunninghouder de voortgang.
 7. Het adagium van 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur wordt met een POP in de praktijk gebracht.
 • Een proces voor de totstandkoming van een POP.
   
 • Een klantreis voor een nieuwkomer.
  In deze klantreis is samen met de ketenpartners in beeld gebracht hoe de dienstverlening is ingericht. Een klantreis is een prima startpunt voor het (opnieuw) vormgeven van de regierol van gemeenten in relatie tot nieuwkomers. (Zie hier onze tool klantreizen)

Contact

Neem voor meer informatie over deze tool contact op met Ronald van den Boom.
boom@arenaconsulting.nl
06-51054079

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool. 

Informeer uw netwerk

Bent u tevreden over i-kompas en heeft de tool u geholpen bij uw vraagstuk? Informeer uw netwerk over deze website. Wij stellen het op prijs als u op uw linkedinpagina een positieve recensie plaatst. We hopen zoveel mogelijk professionals in de publieke sector te bereiken met onze gratis tools. 

Ga naar Linkedin