Bepalen detacheringstarief

Wat is detacheren vanuit de Participatiewet?

De gedachte achter de Participatiewet is werk boven inkomen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan zoveel mogelijk aan de slag bij reguliere werkgevers. De wet richt zich op het verkleinen van de achterstand die de doelgroep heeft tot de reguliere arbeidsmarkt. Door de inzet van het instrument Loonkostensubsidie (LKS) worden de talenten van deze mensen optimaal benut.

Adlasz, mede initiatiefnemer van i-Kompas.nl, heeft vanaf medio 2018 praktijkonderzoek gedaan. Met financiële ondersteuning van Instituut Gak werden twee jaar lang proeftuinen ingericht en begeleid bij een gemeentelijke sociale dienst en bij een SW-bedrijf. Doelstelling was te komen tot een systematiek voor het meten van de integrale kostprijs voor arbeid.

Het onderzoek heeft geleid tot een bondige rapportage waarin de loonwaarde-ontwikkeling van de doelgroep centraal staat én de oplevering van de eenvoudige p-deta rekentool.

Met deze online rekentool beogen wij een uniform rekenmodel ter beschikking te stellen voor het bepalen van een detacheringstarief. Deze online tool helpt u efficiënt en effectief een tarief te bepalen, dan wel te vergelijken met het al afgesproken tarief.

Waarom detacheren vanuit de Participatiewet?

De basisgedachte van de Participatiewet is mensen rechtstreeks bij reguliere werkgevers in dienst te laten treden. Bekend is dat werkgevers niet staan te popelen het bijbehorende werkgeversrisico te accepteren. Een vorm van detacheren of payrolling lijkt een prima oplossing te zijn. Alleen is de vraag; wat is de prijs voor arbeid? Een methode om de kostprijs te berekenen ontbrak tot voor kort.

In de praktijk zien wij een wildgroei aan tarieven. De vraag die opkomt is of de inlener wel een eerlijke prijs voor de arbeid betaalt?

·       Wij geven praktische tips om te komen tot een integrale kostprijs voor arbeid, uitgaande van de al vastgestelde loonwaarde.

·       Wij geven praktische tips om te komen tot een prijs voor begeleiding. De doelgroep heeft immers meer dan gemiddeld begeleiding nodig om de gemeten loonwaarde te realiseren.

·       Onze webbased rekentool helpt u de kostprijs voor arbeid te bepalen.

Check de meerwaarde van deze tool met 6 vragen

De onderstaande vragen kunnen u helpen om te bepalen of het inrichten van een detacheringsfaciliteit voor u zinvol is. Als u een of meerdere van de vragen in de onderstaande checklist met ‘ja’ moet beantwoorden dan kan het inrichten van een detacheringsfaciliteit voor u zinvol zijn. Na beantwoording van de eerste vraag, verschijnt automatisch de tweede vraag.

1. Heeft u de wens de doelgroepen van de P-wet, inclusief de Wsw, integraal te benaderen, maar het ontbreekt u aan het juiste inzicht hoe dit te doen?
2. Bestaat het risico dat diverse publieke instellingen zowel onderling als met de private markt concurreren?
3. Bestaat het risico dat u arbeid aanbiedt onder de bijbehorende kostprijs of dat u geen zicht op de kostprijs heeft?
4. Heeft u onvoldoende inzicht in de aard en omvang van de begeleidingsbehoefte en wilt u dit verder concretiseren?
5. Heeft u de intentie de huidige infrastructuur voor arbeidsontwikkeling meer inclusief te maken?
6. Wilt u de P-wet integraal (ook financieel) stuurbaar maken?
Bekijk de uitslag

U heeft alle vragen met 'nee' beantwoord. U heeft het goed geregeld. Ga vooral zo door. U kunt de tool natuurlijk altijd vrijblijvend proberen. 

U geeft meerdere keren aan dat u een vraag met 'ja' moet beantwoorden. Dit betekent dat het inrichten van een detacheringsfaciliteit voor u zinvol kan zijn.

Wij adviseren u om de bestanden gratis -zonder registratie- te downloaden en door te lezen. Wij denken dat het inrichten van een detacheringsfaciliteit zinvol voor u kan zijn.

U heeft alle vragen met 'ja' beantwoord. Wij helpen u graag verder. Download gratis de bestanden en maak eventueel een afspraak met onze adviseur voor extra uitleg.

Waarom voor u interessant?

Met het lezen van de publicatie en bijbehorende whitepapers krijgt u onder meer inzicht in:

·       De opbouw van een kostprijs voor arbeid uitgaande van de vastgestelde loonwaarde.

·       De begeleidingsbehoefte van de doelgroep van de Participatiewet.

·       De mogelijkheid de Wsw-doelgroep te integreren met de gehele doelgroep van de P-wet.

·       Het verbeterpotentieel van uw huidige faciliteiten gericht op arbeidsontwikkeling en werkgeverdienstverlening.

·       De impact van de bestuurlijke verhoudingen op het functioneren van de keten omtrent de P-wet.

·       De rol en positie van werkgevers

·       De maatschappelijke baten en lasten

Bij downloads kunt u de documenten kosteloos en zonder registratie downloaden.

Voor wie is het interessant?

 • Wethouder sociaal domein
 • Programmamanagers sociaal domein
 • Afdelingshoofden sociale zaken
 • Beleidsmakers sociaal domein
 • Concerncontroller van gemeente en SW-bedrijf
 • Hoofd financiën van gemeente en SW-bedrijf
 • Directie SW-bedrijven
 • Bestuur en toezichthouders SW-bedrijven

Downloaden zonder registratie

Door het downloaden van een of meerdere bestanden gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van i-Kompas. Kijk hier voor meer informatie. U download de bestanden kosteloos en zonder registratie!

Online rekentool gebruiken

Met deze online rekentool beogen wij een uniform rekenmodel ter beschikking te stellen voor het bepalen van een detacheringstarief.

Bezoek de webbased toepassing voor het bepalen van een detacheringstarief: www.pdetarekentool.nl

Welke gemeenten gingen u voor?

 • Pilotorganisaties:
  • Diamant-groep te Tilburg (SW-bedrijf)
  • Sociale Dienst Drechtsteden te Dordrecht
 • De resultaten van het onderzoek zijn in de zomer 2020 gepubliceerd. Voor zover wij kunnen overzien, zijn er geen gemeenten en/of SW-bedrijven met een dergelijke (financiële) sturing op dit moment. Wij gaan graag voor u aan de slag.

Contact

Neem voor meer informatie over deze tool contact op met Roel Korsmit:

Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over deze tool.

Informeer uw netwerk

Bent u tevreden over i-kompas en heeft de tool u geholpen bij uw vraagstuk? Informeer uw netwerk over deze website. Wij stellen het op prijs als u op uw linkedinpagina een positieve recensie plaatst. We hopen zoveel mogelijk professionals in de publieke sector te bereiken met onze gratis tools. 

Ga naar Linkedin