Licentievoorwaarden

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR I-KOMPAS TOOLS

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen Adlasz B.V. en Arena Consulting Group en u. Lees deze door. Ze zijn van toepassing op alle i-Kompas tools.

Door op “download” te klikken of door de i-Kompas tools feitelijk te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u deze niet accepteert, mag u de i-Kompas tools niet gebruiken.

Als u deze licentievoorwaarden naleeft, worden u de onderstaande rechten verleend.

1. DE LICENTIE

  1. De i-Kompas tools worden in licentie gegeven, niet verkocht. Aan u wordt een niet-exclusieve, niet-verhandelbare, niet-overdraagbare licentie voor de i-Kompas tools verleend, zoals nader gespecificeerd in deze voorwaarden. U verkrijgt alleen enkele gebruiksrechten voor de i-Kompas tools. Adlasz B.V. en Arena Consulting Group behouden zich alle andere rechten voor. Tenzij u volgens toepasselijk recht over meer rechten beschikt ondanks deze beperking, mag u de i-Kompas tools alleen gebruiken zoals nadrukkelijk wordt toegestaan in deze voorwaarden.
  2. Het is u niet toegestaan de i-Kompas tools anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze of voor welk doel dan ook, daaronder begrepen het ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adlasz B.V. en Arena Consulting Group.
  3. U mag de i-Kompas tools downloaden voor eigen gebruik. Het is u niet toegestaan de i-Kompas tools te gebruiken voor commerciële doeleinden.
  4. Het is Adlasz B.V. en Arena Consulting Group toegestaan om de verstrekte licentie op ieder moment, zonder opgave van redenen in te trekken.

2. LICENTIEVERGOEDING

  1. Tenzij de Licentiegever anderszins heeft bepaald, zijn de i-Kompas tools gratis.

3. INTELECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN

  1. Adlasz B.V. en Arena Consulting Group zijn en blijven rechthebbende op alle intellectueel eigendomsrechten die verbonden zijn aan of voortvloeien uit de i-Kompas tools.

4. UITSLUITING VAN GARANTIES

  1. De i-Kompas tools zijn in de ‘huidige staat’ in licentie gegeven. U draagt het risico van het gebruik van de i-Kompas tools. Adlasz B.V. en Arena Consulting Group verlenen geen garanties. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld te verifieren of de tool nog actueel is, of Adlasz en Arena Consulting Group inmiddels een verbeterde versie van de i-Kompas tool ter beschikking hebben gesteld.

5. UITSLUITING VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADE

  1. Iedere aansprakelijkheid van Adlasz B.V. voor schade, van welke aard ook, al dan niet direct of indirect voortvloeiend uit het (onjuist) gebruik van de i-Kompas tools, wordt uitgesloten.

​​​​6. TOEPASSELIJK RECHT

  1. Als u de i-Kompas tool(s) heeft gedownload en gebruikt, is Nederlands recht van toepassing op de interpretatie van deze voorwaarden.